Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

My v tom Jihočechy nenecháme II – zahájení přijímání žádostí o podporu

My v tom Jihočechy nenecháme II – zahájení přijímání žádostí o podporu 1

Město České Velenice zahájilo přijímání žádostí o podporu v dotačním programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II, určeném na podporu rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a s dětmi pobírající příspěvek na péči do 8 let věku a na podporu pro poživatele starobního a invalidního důchodu.

My v tom Jihočechy nenecháme II – zahájení přijímání žádostí o podporu

Město České Velenice zahájilo přijímání žádostí o podporu v dotačním programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II, určeném na podporu rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku a na podporu pro poživatele starobního a invalidního důchodu. Žádosti včetně příloh od občanů s trvalým pobytem v Českých Velenicích se přijímají na podatelně Městského úřadu České Velenice nebo v kanceláři pokladny u paní Marie Peterkové.

Základní informace k programu na podporu rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku:

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

 Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:

 • u příjmů ze závislé činnost i (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda
  o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) – potvrzení od
  zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
 • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají
  další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob – vyplněný přehled příjmů z daňového přiznání za rok 2021,
 • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) – potvrzení
  zaměstnavatele, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu,
 • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – potvrzení
  okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu,
 • u rodičovského příspěvku – potvrzení úřadu práce o měsíční výši příspěvku,
 • u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení úřadu práce o měsíční výši
  podpory,
 • u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.) - vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři.

 Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři z přílohy: formulář potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení / přídavku na dítě).

 Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

 Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

Podporovaná osoba nesmí mít dluh vůči Městu České Velenice, jeho organizačním jednotkám a vůči jim zřízeným příspěvkovým organizacím – Základní škola a Mateřská škola České Velenice IČO 60818263 a Školní jídelna České Velenice IČO 71173633.

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč

100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje.

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje (v místě trvalého bydliště), které podporu rodičům/zákonným zástupcům předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace Jihočeskému kraji.

 1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příspěvku na péči na dítě do dovršení 8 let věku, příp. s potvrzením o čistém příjmu.

 2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí obec/město 4 000 Kč.

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu s vyplněnou žádostí o podporu alespoň jeden z následujících dokladů:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení  
 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě 
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

Základní informace k programu na podporu pro poživatele starobního a invalidního důchodu:

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

 Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

 Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí mít dluh vůči Městu České Velenice, jeho organizačním jednotkám a vůči jim zřízeným příspěvkovým organizacím – Základní škola a Mateřská škola České Velenice IČO 60818263 a Školní jídelna České Velenice IČO 71173633.

Výše podpory: V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

 50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu, příp. zákonní zástupci prostřednictvím příslušných obcí či měst Jihočeského kraje (v místě trvalého bydliště), které podporu poživatelům důchodu/zákonným zástupcům předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace Jihočeskému kraji.

 1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022.

 2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí žadateli výši možné podpory. 

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení nebo
 • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu k 1. 8. 2022 (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

Žádosti a přílohy si můžete vyzvednout na pokladně Městského úřadu České Velenice u paní Marie Peterkové nebo stáhnout viz níže.

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II (0-3)_4.pdf (93.97 kB)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II_sám důchodce_4.pdf (87.66 kB)

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci_společná žádost_4.pdf (93.38 kB)

formulář potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení / přídavku na dítě (PDF) (124.64 kB)

formulář k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ.pdf (79.18 kB)

 

 

 

Přílohy

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II (0-3)_4.pdf

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II (0-3)_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,97 kB

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II_sám důchodce_4.pdf

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II_sám důchodce_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,66 kB

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci_společná žádost_4.pdf

žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci_společná žádost_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,38 kB

formulář potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě.pdf

formulář potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,64 kB

formulář k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ.pdf

formulář k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,18 kB
Datum vložení: 11. 10. 2022 13:36
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2022 14:49

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/12 °C
úterý 18. 6. oblačno 27/14 °C

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.