Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Zastupitelstvo

Organizační zařazení

Město České Velenice
Hlavní adresa
Revoluční 228
37810 České Velenice

Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo města České Velenice

Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schválilo  svým usnesením č. 2/2 dne 13. 12. 2010 podle  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád:

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Jednací řád ZM upravuje přípravu, svolání, průběh  jednání, usnášení a kontrolu  plnění jeho usnesení,  jakož i další otázky.
O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje ZM v mezích zákona.

Čl. 2 – Pravomoci městského zastupitelstva

ZM rozhoduje o všech otázkách uvedených v  zákoně č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
ZM si vyhradí rozhodování v dalších věcech  samostatné působnosti podle potřeby.

Čl. 3 – Svolání jednání městského zastupitelstva

ZM se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Svolává je starosta (případně jiný člen ZM) nejpozději  do 10 dnů před dnem jednání.  Výjimečně lze svolat ZM i při nedodržení této lhůty jednou třetinou všech zastupitelů.

Čl. 4 – Příprava jednání městského zastupitelstva
 1. Přípravu jednání ZM organizuje starosta města podle programu stanoveného radou města, přitom stanoví zejména:
  a) dobu a místo jednání,
  b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
  c)  způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
 2. Návrhy rady města, výborů nebo členů ZM se předkládají  na jednání ZM písemně před jednáním zastupitelstva.
 3. Písemné materiály, určené pro jednání ZM, předkládá navrhovatel prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny  nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání ZM jeho členům.
 4. Materiály pro jednání městského zastupitelstva obsahují:
  a) název materiálu,
  b) důvod zprávy,
  c) návrh usnesení.
 5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména
  a) zhodnocení dosavadního stavu,
  b) rozbor příčin nedostatků,
  c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
 6. Předpokládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 7. O místě, době a navrženém pořadu jednání ZM informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním ZM, a to na úřední desce městského úřadu, rozhlasem, popř. též jiným vhodným způsobem.
Čl. 5 – Účast členů ZM na jednání
 1. Členové ZM jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
Čl. 6 – Program jednání
 1. Program jednání ZM navrhuje rada města.
 2. Na schůzi ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví ZM souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje ZM hlasováním.
Čl. 7 – Průběh jednání ZM
 1. Schůzi ZM zpravidla řídí starosta.
 2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání ZM k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy ZM za ověřovatele zápisu z tohoto jednání.
 4. Zápis z předchozího jednání je při zasedání ZM vyložen k nahlédnutí a případné připomínky k zápisu budou vždy projednány na následujícím zasedání ZM.
 5. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich ZM po vyjádření ověřovatelů.
 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Předsedající může udělit slovo na nezbytně nutnou dobu i účastníkům zasedání z řad veřejnosti.
 7. Starosta předkládá ZM k rozhodování usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. ZM rozhodne hlasováním.
 8. Do diskuse se mohou členové ZM přihlásit jenom do konce rozpravy.
 9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 10. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 11. Jednání zastupitelstva je časově omezeno na tři hodiny, o případném prodloužení rozhodnou zastupitelé hlasováním.
Čl. 8 – Příprava usnesení ZM

Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání ZM, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Pozměňovací návrhy k usnesení zpracovává předsedající společně s návrhovou komisí.

Čl. 9 – Hlasování
 1. ZM je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání ZM hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se ZM na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání ZM přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
 5. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 6. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje ZM. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů ZM.
 7. Usnesení ZM a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
 8. Usnesení ZM se zveřejní na úřední desce městského úřadu.
Čl. 10 – Dotazy členů ZM
 1. Členové ZM mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na další orgány Města a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených Městem a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně: připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo jiná opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládají dotazovaní ZM na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZM.
 4. Uplatněné dotazy na jednání ZM se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu.
Čl. 11 – Péče o nerušený průběh jednání
 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může vykázat ze zasedací síně vykázat rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
Čl. 12 – Ukončení zasedání ZM

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání: v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

Čl. 13 – Pracovní skupiny
 1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může ZM zřídit pracovní skupiny.
 2. Do těchto pracovních skupin ZM volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 3. Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu deklarovaným v usnesení.
Čl. 14 – Organizačně-technické záležitosti zasedání ZM
 1. O průběhu jednání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá tajemník. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí  je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí:
  - den a místo jednání
  - hodina zahájení a ukončení
  - doba přerušení
  - jména určených ověřovatelů zápisu
  - jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  - program jednání
  - průběh rozpravy se jmény řečníků
  - podané návrhy
  - výsledek hlasování
  - podané dotazy a návrhy
  - schválené znění usnesení
  - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání ZM a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Členům zastupitelstva se rozesílá po podpisu ověřovateli zápisu.
 5. O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZM.
Čl. 15 – Zabezpečení a kontrola usnesení
 1. Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení ZM. Návrh radě města předkládá tajemník městského úřadu.
 2. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní komise a informuje o plnění na zasedání ZM.
Čl. 16 – Účinnost

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 14. 12. 2010.

Ing. Jaromír Slíva
starosta města


Podřízené organizační složky

Finanční výbor zastupitelstva
 1. vyjadřuje se k přípravě rozpočtu města a předkládá své stanovisko radě města a zastupitelstvu
 2. projednává a dává návrh na vyřazení věcí z investičního majetku Města
 3. vyjadřuje se k výsledkům hospodaření města a předkládá své stanovisko městské radě a městskému zastupitelstvu
 4. namátkově kontroluje čerpání rozpočtu města
 5. namátkově kontroluje stav pokladny
 6. předkládá návrhy na obecně závazné vyhlášky města včetně jejich novelizací

Kontrolní výbor zastupitelstva
 1. kontroluje plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 2. kontroluje plnění obecně závazných vyhlášek města
 3. kontroluje vyřizování stížností a připomínek občanů
 4. kontroluje péči a hospodaření s majetkem města
 5. předkládá návrhy na obecně závazné vyhlášky města včetně jejich novelizací

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2
1
3
1
4
3
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
4
24
3
25
3
26
2
27
2
28
2
29
1
30
1
31 1 2
1

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.