Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

RAMPY

skateparkdětské hřištěfitness

V září 2022 byl otevřen areál moderních sportů s názvem RAMPY. Vstup je z Družstevní a Trocnovské ulice. Na ploše 1,5 ha byl vybudován skatepark, pumptrack, hřiště na parkour a fitness hřiště. Na své si přijdou i nejmenší, pro které je připraveno barevné dětské hřiště a speciální dřevěný herní prvek. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, která obsahuje herní vybavení. Celým areálem prochází také asfaltová stezka určená nejmenšín na koloběžky nebo zkoušení prvních cyklistických dovedností.

mapa zde

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU RAMPY ČESKÉ VELENICE

Tento návštěvní řád stanovuje podmínky bezpečného a nezávadného provozu sportovišť v areálu RAMPY České Velenice (dále jen „areál“). Areál je určen převážně pro osoby mladší 18 let. Návštěvníci areálu jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Všechna sportoviště byla vybudována městem České Velenice a jsou vám bezplatně dávána k využití vašeho volného času. Ochrana tohoto majetku je tedy věcí nás všech! Vlastníkem a provozovatelem areálu je město České Velenice.

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Za jakýkoli úraz nenese majitel ani provozovatel areálu žádnou zodpovědnost. Za děti mladší 15 let ručí jejich zákonní zástupci či jiná dohlížející osoba starší 18 let.

Za úmyslné poškození zařízení areálu dítětem mladším 15 let nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba, případně zákonný zástupce dítěte. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka areálu. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem se postihuje podle obecných předpisů.

OBECNÉ POKYNY
Každý návštěvník je před vstupem do areálu povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem.
Vstup do areálu je veřejnosti povolen pouze v otvírací době a pouze k tomu určenými vstupy z Družstevní a Trocnovské ulice.

Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vykázán, a to i za účasti Městské policie České Velenice či Policie České republiky, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli, či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v areálu.
Osoby mladší 10 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu. V případě porušení tohoto ustanovení bude podnapilá osoba vykázána z areálu.
Každý návštěvník areálu je povinen udržovat veškeré jeho plochy a zařízení v pořádku a čistotě a k likvidaci odpadků použít k tomu určené nádoby.
Návštěvník svým vstupem do areálu uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu bez časového nebo prostorového omezení.
V případě zjištění jakékoliv závady v areálu je jeho návštěvník povinen neprodleně tuto závadu ohlásit provozovateli areálu.

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
Kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek.
Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
Vjíždět motorovými vozidly.
Vnášet alkoholické či jinak omamné a psychotropní látky.
Vnášet skleněné obaly a podobné předměty, u nichž hrozí, že jejich poškozením vzniknou střepy nebo mohou zranit uživatele sportovišť a návštěvníky areálu.
Jakékoliv poškozování ploch, zařízení sportovišť nebo dalšího vybavení areálu.
Odkládání osobních věcí (batohy, oblečení apod.) na plochách jednotlivých sportovišť a na komunikaci procházející areálem.
Vnášet jakékoliv vlastní překážky nebo obdobné předměty.
Vstupovat na plochy sportovišť ve znečištěné obuvi a vstupovat na ně, pokud jich nebude využíváno k účelům, pro které jsou určena.
Přemisťování mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).
Malování, sprejování a vylepování plakátů a nálepek na plochy a zařízení areálu mimo sprejerskou zeď k tomu účelu určenou.
Stanování, nocování, rozdělávání ohně a používání pyrotechnických předmětů.
Užívání jednotlivých zařízení, pokud je jejich povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení.
Používat hlasitou reprodukovanou hudbu rušící provoz areálu a jeho okolí.
Vnášet jakékoliv zbraně či ostré a jinak nebezpečné předměty.

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
1
1
1
2
3
3
1
4
1
5
3
6
3
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.