Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Odpady

 PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO OBČANY A PODNIKATELE V ROCE 2024

Sazba poplatku na rok 2024 je stanovena ve výši Kč 650,- pro všechny poplatníky vyhláškou Města České Velenice č. 9/2023:

POPLATEK PLATÍ :

  • každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • cizinci mající na území obce trvalý nebo přechodný pobyt
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům nebo byt, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu ( Kč 650,- )

SPLATNOST POPLATKU:

  • poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. února 2024 nebo ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 28. února 2024 (první splátka) a do 31. srpna 2024 (druhá splátka) na pokladně Městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou. Další možností je bezhotovostní platba převodním příkazem číslo účtu : 603162359/0800  variabilní symbol 1345 specifický symbol : číslo popisné a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména poplatníků.

OSVOBOZENÍ
-    od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

f) dlouhodobě se zdržující v cizině, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě po celý kalendářní rok a z tohoto důvodu na území města neprodukuje  odpad.

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30.11. příslušného kalendářního roku.
Formulář pro osvobození poplatku naleznete na internetových stránkách Města České Velenice v sekci ODPADY nebo na pokladně MÚ České Velenice. Současně připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,  popřípadě  doložit  existenci  skutečností  zakládajících   nárok  na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

CO SE STANE KDYŽ NEZAPLATÍM VČAS:

  • včas nezaplacený poplatek nebo jeho část, může správce poplatku dle OZV města zvýšit až na trojnásobek nedoplatku
  • nezaplacený poplatek v termínu je vyměřen prostřednictvím hromadného předpisného seznamu, který je založen u správce daně a doručuje se vyvěšením na úřední desce města. Protože platební výměr již správce poplatku nedoručuje jednotlivě do vlastních rukou adresáta, ale hromadně prostřednictvím hromadného předpisného seznamu, jehož platnost je vyvěšena na úřední desce, může nastat situace, kdy poplatník má evidován nedoplatek, aniž by sám o tom věděl (typická situace – jeden rok opomenutí úhrady).
  • daňový řád v platném znění opustil institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku pak obec přistupuje bez dalšího úkonu k jeho vymáhání prostřednictvím exekucí nebo exekutorských úřadů.

U P O Z O R N Ě N Í: Vlastníte – li velkou nádobu na komunální odpad = 240 l, jste povinni ji pro rok 2024 označit dvěma známkami, aby byly posádkou obslouženy. Požádejte si o ně. 

Cena jednorázového pytle AVE činí na rok 2024 Kč 50,--

Odvoz KO na známky z roku 2023 bude probíhat do konce měsíce února 2024, dále pak musí mít každý poplatník nádobu na odpad označenou známkami platnými pro rok 2024

 

 

 DÁLE OZNAMUJEME SAZBY POPLATKŮ ZA LIKVIDACI KO PRO PODNIKATELE NA ROK 2024

  Cena včetně DPH
Cena za kontejner ( rok ) 1100 l 29.000,- Kč
Cena za popelnici ( rok ) 110 l 3.800,- Kč
Cena za popelnici ( rok ) 240 l 7.600,- Kč
Cena za jednorázovou známku 200,- Kč

Soubory ke stažení:

Obecně závazná vyhláška Města České Velenice č. 1-2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf (3.14 MB)

Obecně závazná vyhláška města České Velenice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 

Žádost o osvobození od místního poplatku 2024.docx 


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - za rok 2020.pdf (367.62 kB)

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za komunální odpad - za rok 2021.pdf (348.46 kB)

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - místní poplatek za komunální odpad za rok 2021 (368.16 kB)

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2
1
3
1
4
3
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
4
24
3
25
3
26
2
27
2
28
2
29
1
30
1
31 1 2
1

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.