Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Odpady

INFORMACE K SYSTÉMU PLATEB ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO OBČANY A PODNIKATELE V ROCE 2022

Sazba poplatku na rok 2022 je stanovena ve výši Kč 600,- pro všechny poplatníky vyhláškou Města České Velenice č. 3/2021:

POPLATEK PLATÍ :

  • každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • cizinci mající na území obce trvalý nebo přechodný pobyt
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům nebo byt, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu ( Kč 600,- )

SPLATNOST POPLATKU:

  • poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. února 2022 nebo ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 28. února 2022 (první splátka) a do 31. srpna 2022 (druhá splátka) na pokladně Městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou. Další možností je bezhotovostní platba převodním příkazem číslo účtu : 603162359/0800  variabilní symbol 1340 specifický symbol : číslo popisné a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména poplatníků.

OSVOBOZENÍ
-    od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodupřihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

f) dlouhodobě se zdržující v cizině, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě po celý kalendářní rok a z tohoto důvodu na území města neprodukuje  odpad.

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30.11. příslušného kalendářního roku.
Formulář pro osvobození poplatku naleznete na internetových stránkách Města České Velenice v sekci ODPADY nebo na pokladně MÚ České Velenice. Současně připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,  popřípadě  doložit  existenci  skutečností  zakládajících   nárok  na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Odvoz KO na známky z roku 2021 bude probíhat do konce měsíce února 2022, dále pak musí mít každý poplatník nádobu na odpad označenou známkami platnými pro rok 2022

 DÁLE OZNAMUJEME SAZBY POPLATKŮ ZA LIKVIDACI KO PRO PODNIKATELE NA ROK 2022

  Cena včetně DPH
Cena za kontejner ( rok ) 1100 l 25.800,- Kč
Cena za popelnici ( rok ) 110 l 3.700,- Kč
Cena za popelnici ( rok ) 240 l 7.000,- Kč
Cena za jednorázovou známku 200,- Kč

Soubory ke stažení:
Obecně závazná vyhláška města České Velenice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (161.09 kB)
Obecně závazná vyhláška Města České Velenice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (308.19 kB)
Žádost o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (124.82 kB)
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - za rok 2020.pdf (367.62 kB)

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31 1 2 3
1
4
5 6
1
7
1
8
1
9
1
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
1
29
2
30
1
1
1
2
1

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.