Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Informace o odpadech – jak na ně a jak správně třídit

Foto

Vážení občané, v následujících řádcích jsem si dovolil shrnout několik důležitých informací o tom, kam ukládat jednotlivé druhy odpadů, jak správně třídit a několik zajímavostí o odpadovém hospodářství našeho města za rok 2023.

Vážení občané, v následujících řádcích jsem si dovolil shrnout několik důležitých informací o tom, kam ukládat jednotlivé druhy odpadů, jak správně třídit a několik zajímavostí o odpadovém hospodářství našeho města za rok 2023.

Druhy odpadů

Komunální odpad – netříděný odpad z domácností, který vhazujeme do klasických popelnic a kontejnerů, odpad sváží a likviduje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jindřichův Hradec. Je velmi důležité na tomto místě připomenout, že do těchto nádob se nemá vhazovat odpad, který se dá vytřídit, tj. papír, plast, sklo, plechový a kovový odpad, elektroodpad a textil. Pečlivým tříděním odpadů se výrazně snižují náklady na svoz a likvidaci odpadů a s tím spojené poplatky občanů.

Tříděný odpad – papír, plasty, sklo. Odpad, který třídíme a vkládáme do barevných kontejnerů v 15 hnízdech po celém městě, tento odpad sváží a dále zpracovává společnost Marius Pedersen a.s.

Žlutý kontejner slouží pro ukládání plastu, igelitů, polystyrénu a nápojových obalů – tetrapaků.  Pozor PET lahve a tetrapaky je nutné sešlápnout a polystyrén rozřezat na menší části, aby se do kontejneru vešlo co nejvíce.

Modrý kontejner slouží pro ukládání papíru, kartonu, novin a časopisů. U kartonových krabic je nutné důsledně krabice rozšlápnout, nejlépe rozřezat na menší díly, složené krabice zaberou příliš velké místo, kontejnery nejsou vytížené, i když jsou přeplněné. Vozí se vzduch a výsledek třídění tak ztrácí smysl.

Zelený kontejner je určený pro sklo a skleněné obaly všeho druhu. Postranní škvírou lze vhazovat i skleněné tabule. Velký skleněný odpad lze uložit do sběrného dvora.

Třídění odpadů je velmi zásadní nejen pro životní prostředí, ale i pro výpočet budoucího poplatku za odpady, náklady na odpady se každý rok navyšují a není udržitelné zachovat stávající poplatek. Pokud se nepodaří snížit množství komunálního odpadu jeho vytříděním, bude se navyšovat poplatek za odpady skokově.

Výše uvedené tříděné odpady lze odkládat i do sběrného dvora.

Elektroodpad – drobené elektrospotřebiče včetně použitých baterií je možné vkládat do speciálního kontejneru umístěného u městského úřadu, větší elektrospotřebiče se odevzdávají ve sběrném dvoře, odvoz a recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL a.s. Někteří jednotlivci se bohužel mylně domnívají, že elektroodpad mohou ukládat ke kontejnerům na komunální odpad, zde se pak objevuje i objemný odpad a vznikají tak nepěkné skládky. Oba tyto druhy odpadu však patří na sběrný dvůr.

Použitý jedlý olej z domácností – olej z domácností lze shromažďovat v uzavřených PET lahvích a vkládat do speciálních zelených popelnic s horním kulatým otvorem umístěných u prodejen Trefa a Flop a dále ve sběrném dvoře. Tento odpad sváží a ekologicky likviduje společnost EKO–PF s.r.o. Na tomto místě si dovolím jednu poznámku: „Prosím, nevhazujte do těchto nádob jiný odpad než PET lahve s olejem. Děkuji.“

Objemný odpad – velký odpad – zpravidla nábytek je možné odevzdávat pouze ve sběrném dvoře. V poslední době se bohužel objevuje i u kontejnerů na komunální odpad. Sem ale nepatří!

Nebezpečný odpad – obaly od barev, laků, ředidel, dále barvy, laky a ředidla shromažďují se ve sběrném dvoře.

Kovový odpad – plechovky, plechové nápojové obaly, konzervy od potravin, kovová víčka, kovové kanystry a drobný kovový odpad je možné vkládat do šedých kontejnerů s horním kulatým otvorem, které jsou umístěné u prodejny Flop, u prodejny Kniha Havlová, před kulturním domem Beseda a za školní jídelnou základní školy. Větší kovový odpad lze pak ukládat na sběrný dvůr.

Obnošené šatstvo – použité šatstvo je možné celoročně vkládat do speciálního kontejneru umístěného u městského úřadu, popřípadě odevzdávat při sběru šatstva na úřadě pořádaném ve spolupráci s Klubem seniorů. Šatstvo sváží Diakonie Broumov a je dále smysluplně využito. Do tohoto kontejneru se mohou ukládat i látky a tkaniny jen nesmí být znečištěny oleji a laky.

Biologický odpad – odpady rostlinného původu je možné svážet celoročně do sběrného dvora do připraveného velkoobjemového kontejneru. Další možností je pořízení bio popelnic (lze zakoupit na úřadě, nebo si zajistit sám – pozor jen 110 l), které sváží technické služby každé pondělí (od 1. 4. do 30. 11). Tato varianta musí být oznámena na úřadě z důvodu zapojení daného místa do svozu. Větší množství bioodpadu rostlinného původu lze odvést po dohodě s vedoucím technických služeb přímo na kompostárnu. Bioodpadům lze předcházet kompostováním např. v kompostérech. Dále se dá na sběrný dvůr odvést i samostatně vytříděné větve.

Sběrný dvůr

Od 1. 3. 2021 je pro občany města otevřen nový sběrný dvůr. Ten je umístěn v Hospodářském parku na hlavní křižovatce před Magnou. Sběrný dvůr má rozšířenou nejen provozní doby, ale i druhy odebíraných odpadů. Ve sběrném dvoře je vybudovaná nájezdová rampa pro auta s károu pro jednoduší manipulaci při vhazování jednotlivých druhů odpadu do níže položených kontejnerů. Sběrný dvůr provozuje na základě smlouvy společnost ODPADY – JIH, s.r.o. a pro občany města je odběr odpadů bezplatný. Zodpovědnou osobou za provoz sběrného dvora je pan Pavel Peroutka, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@odpadyjih.cz

Otvírací doba po celý rok:

Pondělí                15:00 – 18:00
Středa                  15:00 – 18:00
Pátek                    14:00 – 18:00
Sobota                 09:00 – 14:00

Vyjádření v číslech

V roce 2023 bylo v Českých Velenicích svezeno a zlikvidováno:

Papír a lepenkové obaly                                                           63,59 t
Plastové obaly                                                                           38,85 t
Skleněné obaly                                                                          30,06 t
Nebezpečný odpad                                                                    15,65 t
Směsný komunální odpad                                                      866,05 t
Objemný odpad                                                                        127,68 t
Kovy                                                                                            29,06 t
Jedlý olej a tuk                                                                             0,62 t
Biologický odpad včetně veřejné zeleně                                215,75 t   Dřevo                                                                                           56,75 t
Stavební materiály a odpady, suť                                            251,12 t                                                                                                                                                        

Celkové náklady na provoz, svoz a likvidaci odpadů za rok 2023 dosáhly 5 979 045 Kč,
 z toho:

  • směsný komunální odpad činil 3 116 971 Kč
  • provoz sběrného dvora, převzetí a odstranění odpadu činil 2 150 990 Kč
  • síť sběrných míst tříděného odpadu 711 084 Kč

Celkové příjmy na provoz, svoz a likvidaci odpadů za rok 2023 dosáhly   3 723 205 Kč,
z toho:

  • poplatky za komunální odpad od občanů 2 046 650 Kč
  • poplatky za komunální odpad od podnikatelů 1 028 565 Kč
  • ostatní příjmy 647 990 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2 255 840 Kč byl uhrazen z rozpočtu města.

(Do nákladů nebyly zahrnuty položky za čištění ulic a chodníků, sečení a svoz trávy a listí z veřejných prostranství, svoz biodpadů od občanů, likvidace černých skládek, sběr veřejných odpadkových košů).

Závěrem bych rád poděkoval všem občanům za to, že se snaží odpad třídit a tím snižovat množství podílu směsného komunálního odpadu, přesto máme ještě pořád co dohánět. Snad výše uvedené informace dopomohou k ještě lepší separaci odpadů.

Pavel Chabiniok, místostarosta

Datum vložení: 21. 3. 2024 13:11
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2024 13:30

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
3
10
1
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26 27 28
1
29 30
1
1 2 3 4
2
5
1

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.