Zavřít menu

Nová pravidla pro provoz a ochranu zdraví v ZŠ České Velenice do konce školního roku 2019/2020

Níže uvádíme aktualizovaná pravidla pro provoz a ochranu zdraví v ZŠ České Velenice do konce školního roku 2019/2020. Tato pravidla nahrazují ta původně zveřejněná, která tímto pozbývají svoji platnost.

 

Pravidla pro provoz a ochranu zdraví v Základní škole České Velenice v období do konce školního roku 2019/2020

 

AKTUALIZOVANÁ k 27. 5. 2020

 

 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v souvislosti s možnou přítomností žáků ve škole.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

 

Docházka do školy není pro žáky do konce školního roku 2019/2020 povinná!

 

Až do konce školního roku probíhá paralelně pro všechny žáky školy také vzdálená výuka (www. zsvelenice.cz).

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

- Zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.

- Škola stanoví pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy – skupiny žáků končí dopolední část výuky v rozdílných časech a také tak odchází případně do jídelny nebo domů. Dříve vždy končí skupiny nižších ročníků žáků.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!

 

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce nebo použít dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků se stanoví předem a pro žáky 1. stupně je neměnné.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy a průběhu jejich vzdělávání.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Škola může změřit žákovi teplotu bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV  
  1. ,
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

  1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
  1. ledvin (dialýza).
  1. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Formuláře čestného prohlášení jsou k dispozici ve škole a na www stránkách školy.

 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše nebo nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritéria, že žáci nižšího ročníku mají přednost před žáky vyšších ročníků.

 

Skupiny žáků 1. stupně

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 v době od 8 do nejdéle 16 hodin každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15.  Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost školních skupin.

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet (omluvenka do žákovské knížky, telefonát nebo mail zákonného zástupce žáka). Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit.

Začátek dopolední části je v 8 hodin, dopolední část trvá cca 4 vyučovací hodiny a končí cca mezi 11,30 a 12,00 – s ohledem na odchod skupin žáků tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu.  Odpolední aktivity navazují po přestávce na oběd a končí v 16 hodin -  zákonní zástupci si mohou dítě z odpoledních aktivit vyzvednout kdykoli dříve stejným způsobem jako ze školní družiny.

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M .

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Časový rozsah a organizace  - výuka začíná od 8 hodin a trvá cca do 11 hodin. Není realizována každý pracovní den, ale podle stanoveného rozvrhu (obvykle dvakrát týdně), který bude vyvěšen na www stránkách školy a oznámen žákům vždy s časovým předstihem.

 

 

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

 

 

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Obsahem jsou individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020, socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

 

Časový rozsah a organizace  - výuka – konzultace jsou pro každý ročník žáků organizovány jeden den v týdnu, začínají od 8,15 hodin a trvají cca do 12 hodin. Poté mohou jít žáci na oběd do školní jídelny.

 

Časové rozvržení konzultací:

6. ročník – pondělí

7. ročník – úterý

8. ročník – středa

9. ročník - čtvrtek

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.

 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Žáci 2. stupně se nemusí k těmto vzdělávacím aktivitám předem nijak přihlašovat. Musí však přijít do školy včas – v 8,15, při pozdním příchodu již nebudou do školy v daný den vpuštěni.

 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.

 

 

 

 

 

V Českých Velenicích, 27. 5. 2020

 

 

                                                                                             Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy