Zavřít menu

Nové nařízení Vlády ČR týkající se "pendlerů" - AKTUALIZOVÁNO

Ve věci přeshraničních pracovníků na hranicích mj. s Rakouskou republikou vydala Vláda ČR nové usnesení č. 128/2020. Z usnesení vyplývá, že výjimka pro přeshraniční pracovníky pro vycestování do Rakouska platí pouze pro ty, kteří vycestují na dobu delší než 21 dní. Denní dojíždění za prací do Rakouska tak nebude možné. Zároveň po návratu pracovníků po 21 dnech či později  je nově zavedena povinnost ohlásit se svému lékaři, který poté nařídí 14 denní karanténu. Pendleří, kteří se vrátí dříve než za 21 dní do ČR pustí,  musí projít povinnou 14 denní karanténou, ale ztrácejí statut pendlera a do práce v Rakousku či Německu už ho poté nepustí.

Více informací na odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

Pro případné dotazy můžete v době od 8.00 do 16.00 hodin využít následující telefonní linky Ministestva vnitra ČR (oficiální linky pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu) :

+420 974 815 394 - 6
+420 704 844 572
+420 704 844 576

Níže přidáváme celé znění usnesení :

128

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020  č.  281
o přijetí krizového  opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

  1. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;
  2. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin
  1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
  2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.


Nové nařízení Vlády ČR týkající se "pendlerů" -  AKTUALIZOVÁNO